Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Voltabike

Ondernemingsgegevens

Voltabike BV   Villapark 25 te 2460 Lichtaart

BTW BE 0716.962.533

KBO 716.962.533

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk order dat geplaatst wordt door een bezoeker (klant)  en op alle leveringen. De klant moet deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Voltabike BV zijn in te zien en deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW maar exclusief Recupel, BEBAT en Reprobel en administratiekost. De verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze het woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten kunnen gebeuren maar zijn door de klant niet afdwingbaar. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor deze korting. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Artikel 3. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Voltabike BV niet. Voltabike BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Voltabike BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Voltabike BV. Voltabike BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Elk aanbod bevat informatie, zodat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief BTW;

  • de eventuele kosten van aflevering en Recupel, BEBAT en Reprobel

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

– de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

Artikel 4. Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen Voltabike BV en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door voltabike BV gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Voltabike BV behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij onder andere grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Voltabike BV bevestigt altijd de aankoop per e-mail indien de bestelling online gebeurt. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

Betaling van producten gekocht bij Voltabike BV geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving (bankoverschrijving) of via de andere voorgestelde betaalmiddelen op de website.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

In geval van niet tijdige betaling is voltabike BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Artikel 5. Levering en uitvoering

Na ontvangst van uw betaling op de rekening van Voltabike BV worden de goederen zo snel mogelijk naar u verzonden, de uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de betaling op onze rekening. Als plaatst van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Indien Voltabike BV niet in staat is om de goederen te leveren binnen de 30 dagen na betaling kan de klant/consument op eenvoudig verzoek de bestelling annuleren en dient Voltabike BV binnen de 7 dagen na annulatie het geld dat ze reeds ontvangen hadden terug te storten of over te schrijven op de opgegeven rekening van de klant/consument. Bij annulatie kan er geen extra schadevergoeding door de klant/consument geëist worden door niet levering of niet uitvoering van de bestelling.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product opnieuw beschikbaar is.

Bij leveringen in het buitenland kunnen andere voorwaarden gelden.

Afhalen van de bestelling is steeds mogelijk na afspraak.

Goederen besteld via onze webwinkel worden geleverd in België. De leveringskosten zullen U steeds op voorhand medegedeeld worden en zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel dienen onverwijld en onmiddellijk aan Voltabike BV gemeld te worden

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door voltabike bv was geboden. De geleverde goederen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Voltabike BV.

Artikel 6. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Voltabike BV. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant  Voltabike BV Villapark 25 te 2460 Lichtaart, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Voltabike BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Voltabike BV, Villapark te 2460 Lichtaart. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Voltabike BV zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Voltabike BV alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Voltabike BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. De terugbetaling kan enkel geschieden na ontvangst van alle geleverde goederen aan de klant. Onvolledige terugzendingen kunnen nooit terugbetaald worden.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Voltabike BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Voltabike BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De garantietermijn voor B2B (business to business )klanten (klanten met een BTW nummer of bedrijven) is 1 jaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant zijn aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor elke garantiesituatie geldt dat er zonder een aankoopbon (met vermelding van uw serienummer als het om batterijen gaat) niet vervangen kan worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw aankoopbewijs met serienummer.

Uitsluiting van Garantie Batterijen:

Batterijen dienen minstens 1 keer per 3 maanden opgeladen worden. Als blijkt dat hieraan niet voldaan werd vervalt de garantie.

Schade door ‘diepte ontlading’ is niet gedekt.

Schade ontstaan door verkeerd gebruik of externe factoren (laten vallen of ongelukken) worden uitgesloten.

De klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Voltabike BV en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Voltabike BV. Voor elk garantiegeval in verband met producten die u zelf installeerde op uw fiets, zijn wij verplicht om ook na te kijken of onze producten juist gemonteerd zijn. Zo controleren wij of de schade niet een gevolg is van een foutieve montage of verkeerd gebruik. U moet in dit geval met uw fiets tot bij Voltabike BV komen, zodat wij de montage kunnen controleren alvorens de garantie toe te kennen. Demonteert u het beschadigde onderdeel dan kunnen wij geen garantie meer toekennen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Voltabike BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 week na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, verkeerde montage, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Specifiek wat garantie op motoren betreft hanteren wij bepalingen in verband met maximum toegelaten belasting. De maximum toegelaten belasting van een ombouwset met motor van minder dan 500W is 120kg. De maximum toegelaten belasting van een ombouwset met motor van meer dan 500W is 130kg. Heeft u binnen uw garantietermijn een defect aan de motor én u heeft de maximum toegelaten belasting overschreden dan vervalt uw garantie. De maximum toegelaten belasting is het totale gewicht van het omgebouwde voertuig, de bestuurder(s), passagier(s) en bagage.

Artikel 8. Klantendienst.

De klantendienst van Voltabike BV  is bereikbaar op het telefoonnummer 014/55 69 69 tijdens de openingsuren. of via mail op klantendienst@voltabike.be.

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden.

Je kan ons contacteren via mail klantendienst@voltabike.be

In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Voltabike behandelt vragen en klachten binnen de redelijke termijn van 7 werkdagen.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Voltabike BV of rechthoudende derden. 

Artikel 10. Privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Voltabike BV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

u beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Voltabike BV gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Voltabike BV. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Voltabike BV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Voltabike BV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op klantendienst@voltabike.be

Artikel 11. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.